VendyPass


Általános szerződési feltételek

VendyPass Kft.

A szerződés tárgya

A jelen szerződés célja a tárgyi megállapodás hatálya alá tartozó VendyPass ERP felhő alapú rendszer és szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) (https://app.vendypass.com – továbbiakban: „Honlap”) és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a Szolgáltató és a regisztrált ügyfelek (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ügyfél”) közötti jogviszony szabályozása.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, melyet a Honlapon, a regisztráció során az Ügyfeleknek kifejezetten el kell fogadniuk. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatát is (a továbbiakban: „Adatvédelmi Nyilatkozat”). A Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozata elérhető itt: https://app.vendypass.com/dataprivacy.html

I. Szolgáltatói adatok

Cégnév: VendyPass Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Megbízott”)
Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 29/B. H. ép.
Adószám: 27176274-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-387191
E-mail cím: info @ vendypass . com
Szerződés nyelve: magyar
Képviseli: Kovács László ügyvezető


II. Felhasználó / Ügyfél

A VendyPass Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a Honlapon regisztrál és a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi. A Felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik, a jelen ÁSZF elfogadására jogosult, más harmadik személyekkel e tárgyban kötött szerződéseikkel a jelen ÁSZF nincs ellentmondásban. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy jelen ÁSZF elfogadásakor nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott csőd-, felszámolási, hatálya alatt, sem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott végelszámolási eljárás alatt és egyébként sem fizetésképtelen.

A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a nevében eljáró természetes személy a Felhasználó képviseletére jogosult, ennek alapján a jelen ÁSZF elfogadására felhatalmazással bír.

A Felhasználó és a Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”.

III. ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a VendyPass rendszer adminisztrációs felületén, valamint e-mail útján tájékoztatja az Ügyfeleit. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Szolgáltató Ügyfele elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

IV. Szolgáltatás

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kifejlesztett VendyPass nevű felhő alapú integrált ERP rendszer segítségével online SaaS rendszerű szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtásához rendelkezik a szükséges szaktudással és alvállalkozói kapcsolatrendszerrel.

V. Regisztráció és az ÁSZF elfogadása

A regisztrációt a Honlap látogatója a Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével tudja elvégezni. A regisztrált látogató által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő károkért a felelősség kizárólag a regisztrált látogatót terheli. A regisztrált látogató az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve a nevet és a felhasználói fiókhoz tartozó jelszót bármikor módosíthatja.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a regisztrált felhasználó azonosítójának és/vagy jelszavának illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A regisztrált felhasználó az azonosítójának és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése, valamint illetéktelenek részére hozzáférhetővé válása esetén a Honlapon, az „Elfelejtett jelszó” gombra történő kattintással igényelhető új jelszó.

A regisztrált látogató az általa, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére megerősítő e-mailt kap 24 órán belül. A jelen ÁSZF akkor jön létre, és a regisztrált látogató akkor válik a VendyPass felhasználójává, ha a regisztrált látogató az e-mail-ben kapott linkre kattintással a szerződéskötési akaratát visszaigazolja. Jogi személyiségű felhasználót a Szolgáltató jogosult a jogi személy képviseletében eljáró természetes személy vonatkozásában a képviseleti jogának igazolására felhívni.

Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a regisztrált látogató nem kap visszaigazoló e-mailt –az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül - e-mailen és/vagy telefonon értesíteni köteles a Szolgáltatót. Az értesítés elmaradása esetén a Honlapon a regisztráció automatikusan törlődik.

VI. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további rendelkezések


1. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

2. Bérleti díj


2.1 A VendyPass rendszer rendelkezik ingyenes és bérleti díjas applikációkkal (üzleti funkciókat megvalósító modulokkal). Az egyes applikációk díja a VendyPass adminisztrációs rendszerének felületén a főmenü alatti applikációk menüpontban található. Itt lehet az applikációkat aktiválni is.

2.1. 14 napos ingyenes próbaidő

A bérleti díjas applikáció aktiválásakor a VendyPass 14 napos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt az adott applikáció normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat (többek között SMS küldés, integrált elektronikus számlázás), melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a applikáció működése bármikor kikapcsolható, külön indoklás nélkül.
Amennyiben Felhasználó a 14 próba nap alatt nem jelzi előfizetési szándékát az adott applikációra, úgy az általa aktivált applikáció kikapcsolásra kerül és az applikáció-specifikus adatok csak előfizetéssel érhetők el újra. Az előfizetés hiánya miatt kikapcsolt applikáció adattartalmát a Felhasználó a VendyPass-tól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

2.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a próbaidő alatt VendyPass adminisztrációs felületén, az erre kialakított menüpont segítségével kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást/applikációt, úgy a VendyPass a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.
Megrendelés esetén a felhasználási díjat a Felhasználó előre fizeti a VendyPass számára. A befizetett összeget a VendyPass tartja nyilván és a Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.
A fizetés havi csomag esetén bankkártyával vagy Barion tárcával történik, éves csomag esetén pedig vagy bankkártyával vagy Barion tárcával vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik a Barion banki fizetési rendszere által. A már befizetett előfizetési díjak a VendyPass által nem visszatéríthetőek.
A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül a VendyPass az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja az applikációt. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.
Amennyiben a VendyPass az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek az applikációkat, szolgáltatás időtartamát és díját határozzák meg, a VendyPass adminisztrációs oldalán tekinthetők meg. A VendyPass fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.
Banki átutalás esetén a VendyPass a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles a VendyPass bankszámlájára átutalni. A VendyPass az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

A VendyPass fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. A VendyPass bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

2.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája a VendyPass adminisztrációs oldalán tekinthetők meg. A VendyPass fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, míg az éveseké 365 naponta történik.

3. A Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles a VendyPass szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat VendyPass-nek megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést VendyPass részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó felhasználói fiókban és alkalmazásokban megtalálható adatok kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. A VendyPass a Felhasználó regisztrált online rendszerében történő üzleti folyamatban nem vesz részt. A rendszerbe rögzített adatok valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és az ügyfelei, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

Felhasználó köteles minden, a rendszer használatával kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat VendyPass adminisztrációs felületén beállítani. VendyPass ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén VendyPass a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. VendyPass nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. VendyPass jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért VendyPass semmilyen felelősséget nem vállal. Karbantartási célból a VendyPass üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó fiókjába bejelentkezni, a rendszerben tárolt személyes adataihoz hozzáférni. A VendyPass a Felhasználó ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül.

Felhasználó a VendyPass által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre VendyPass kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át.

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a VendyPass az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A VendyPass kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a VendyPass felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF teljesítése során továbbított személyes adatokkal kapcsolatban, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban, a Felhasználó adatkezelőnek (a továbbiakban: „Adatkezelő”), míg a Szolgáltató adatfeldolgozónak (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) minősül. Annak érdekében, hogy a GDPR-ban foglalt kötelezettségeknek megfeleljenek, a Felek az adatfeldolgozással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint a Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Szolgáltató kötelezettségei


A Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott VendyPass felhő alapó ERP rendszer felhasználási jogát.

Amennyiben a Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a Szolgáltató köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Szolgáltató - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.

A Szolgáltató a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

A Szolgáltató jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

A Szolgáltató jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

Teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el; A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik. Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Titoktartási kötelezettség


5.1. A Felek kötelesek a jelen ÁSZF teljesítése során tudomásukra jutó tényeket, információkat, ismereteket, adatokat, vagy megoldásokat (a továbbiakban együttesen: „Titok”), melyeket a Felek egymásnak szóban vagy írásban átadnak, továbbá a jelen ÁSZF teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a Felekről vagy azok tevékenységével összefüggésben a Felek tudomására jutott valamennyi adatot és információt szigorúan bizalmas üzleti titokként kezelni (a továbbiakban: „Üzleti Titok”). Ennek során a Felek az Üzleti Titkot nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át harmadik személy részére és maguk sem használhatják fel jogosulatlanul. Kötelesek a Felek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Titkot megőrizzék, és meggátolják illetéktelenek hozzáférését.

5.2. A titoktartás vonatkozik az Üzleti Titkot tartalmazó minden adathordozóra.

5.3. A jelen ÁSZF ezen Titoktartása vonatkozó szakasza korlátlan ideig fennáll. Ha valamelyik Fél megszegi ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárt köteles megfizetni.

5.4. Az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett Fél haladéktalanul köteles az Üzleti Titok jogosultját értesíteni, amennyiben az Üzleti Titok jogosulatlan megismeréséről szerez tudomást, és köteles együttműködni az Üzleti Titok jogosultjával az üzleti titok védelme érdekében szükséges intézkedések megtételét illetően.

5.5. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF VendyPass Felhasználó általi elfogadásának tényét referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja. Ennek megfelelően VendyPass Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy nevét, logóját, vagy emblémáját a Szolgáltató kommunikációs célokra felhasználja, különös tekintettel a weboldalán, valamint Internetes kampányaiban történő megjelenítésre.

5.6. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, amennyiben:
• az információ a titok megőrzésére kötelezett számára már a jelen ÁSZF elfogadását megelőzően bizonyíthatóan ismert volt;
• az információt a titok megőrzésére kötelezett jogszerű módon, annak szabad közlésére jogosult harmadik Féltől szerezte meg;
• az információt a titok megőrzésére kötelezett saját tevékenységének eredményeként, a jogosult üzleti titkának felhasználása nélkül hozta létre;
• az üzleti titok közlését jogszabály vagy jogerős és végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat teszi kötelezővé.

6. A jelen ÁSZF megszüntetése

6.1. A jelen ÁSZF-et bármelyik Fél írásban megszüntetheti 30 napos felmondással indokolási kötelezettség nélkül. A felmondási idő az írásbeli felmondás kézhezvételétől számítódik. A jelen ÁSZF a felmondási idő utolsó napjának elteltével a jövőre nézve szűnik meg. A Felek az addig szerződésszerűen teljesített szolgáltatással és ellenszolgáltatással kötelesek elszámolni egymással.

6.2. Bármely Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a jelen ÁSZF azonnali hatályú írásban történő felmondására jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
• Megbízó fizetésképtelenné válik, vagy ellene felszámolási- illetve csődeljárás indul;
• Megbízó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Megbízott első felszólítását követő 8 munkanapon belül;
• Megbízó Megbízott engedélye nélkül harmadik személyre ruházza át a jelen ÁSZF-ből fakadó jogait és/vagy kötelezettségeit;
• Megbízott Megbízó engedélye nélkül harmadik személyre ruházza át a jelen
• ÁSZF-ből fakadó jogait és/vagy kötelezettségeit;
• valamelyik Fél megsérti a jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt titoktartási kötelezettségét.

6.3. A jelen ÁSZF bármely okból való megszűnése esetén a Felek kötelesek a megszűnéstől számított 15 napon belül elszámolni.

6.4. A Felek az ÁSZF megszüntetésével kapcsolatban írásbeliségnek és a féltől származónak fogadják el a VendyPass rendszerben tett, illetve a jelen ÁSZF teljesítése során használt, a fél képviseletében jognyilatkozat megtételére jogosult személy e-mail címéről érkező elektronikus levelet. A VendyPass rendszerben tett felmondás esetén a VendyPass felhasználó köteles a felmondást oly módon rögzíteni, hogy abból felmondást közlő fél és a jognyilatkozat megtételének időpontja, továbbá a felmondás tartalma változatlan módon visszaidézhető legyen.

7. Értesítések

7.1. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a jelen ÁSZF szempontjából lényeges változást (például cégforma, név, bankszámlaszám megváltozása, stb.) kötelesek 7 napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni.

7.2. Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek írásbeliségnek fogadják el a VendyPass rendszeren keresztül történő elektronikus kommunikáció (beleértve a Szolgáltató értesítéseinek Ügyfél által checkbox-on keresztül történő elfogadását) visszaigazolt e-mail, illetve az ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen ÁSZF esetleges módosításait a Felek a VendyPass rendszeren történő elektronikus kommunikáció (beleértve a Megbízott értesítéseinek Megbízó által checkbox-on keresztül történő elfogadását) útján, míg megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek kizárólag ajánlott és tértivevényes levél vagy a másik Fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg (e-mail nem fogadható el).

8. Jogérvényesítés

8.1. Jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései alkalmazandóak.

8.2. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – egy év alatt évülnek el a Ptk. 6:306. § értelmében.

8.3. Felek a jelen ÁSZF-fel és/vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerült nézeteltérést, vitát elsősorban békés úton kívánják rendezni.

8.4. Felek a jelen ÁSZF-ből és/vagy az szolgáltatásból eredő jogviták elbírálására a hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki. Amennyiben az eljáró magyar bíróság egyéb jogszabály által meghatározott illetékességi ok alapján nem lenne meghatározható, úgy a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, és alávetik magukat ezen bíróság döntésének.


Budapest, 2021.09.20.